Музей, этнографиялык борбору

Археологиялык жана этногрфиялык окуу усулдук каана

Археологиялык жана этногрфиялык окуу усулдук каана  2002-жылы жалпы тарых кафедрасынын башчысы т.и.д., проф. Т.С.Нуридинованын жетекчилигинде археологиялык долбоордун негизинде   ачылган. Окуу усулдук каана жаш изденүүчүлөрдүн, студенттердин археологиялык казууларынын  негизинде экспонаттарга толтурулган.  Усулдук каанага “Жаш археолог” кружогуну ачылган.  Кружоктун катышуучуларынын жыл  сайын археологиялык практикадагы казып алынган экспонаттары  менен толукталып окуу усулдук каана толукталып келүүдө. Окуу усулдук каана музей менен биргеликте иш алып барат. Каананын жетекчиси ага окутуучу Н.К. Адышева. (205 каана)